Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 oktober 2018 ett partiellt offentligt erbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77”) om att förvärva samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 mot betalning i nyemitterade stamaktier av serie D i SBB (”Erbjudandet”). Den 1 november 2018 offentliggjordes att SBB ingått villkorat förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77 samt att SBB beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 2,7742 stamaktier av serie D i SBB till 3,0322 stamaktier av serie D i SBB för varje preferensaktie i Karlbergsvägen 77. SBB har idag offentliggjort ett prospekt, tillika erbjudandehandling, avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”).

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på SBB:s webbplats (www.sbbnorden.se) och SEB:s webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses). En förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att sändas till preferensaktieägare i Karlbergsvägen 77 vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB per den 19 november 2018.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 19 november 2018 till och med den 10 december 2018. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 10 december 2018 förväntas utbetalning av vederlag ske omkring den 13 december 2018.

SBB förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. SBB kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptfristen för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar Erbjudandet under den initiala acceptfristen.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Tel: 070 518 39 67
E-post: [email protected]

För mer information, se www.sbbnorden.se.

Denna information är sådan som SBB är skyldigt att offentliggöra enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 12:15 CET.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SBB och Karlbergsvägen 77:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.