Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 november 2018 ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i SBB om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i SBB (”Utbyteserbjudandet”). Utbyteserbjudandet innebär att SBB erbjuder 20 stamaktier av serie D i SBB för varje preferensaktie i SBB som löses in. SBB har idag offentliggjort ett prospekt avseende Utbyteserbjudandet (”Prospektet”).

Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Vidare finns Prospektet och anmälningssedel tillgängliga på SBB:s webbplats (www.sbbnorden.se) och Mangolds webbplats (http://www.mangold.se/aktuella-emissioner). En förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att sändas till preferensaktieägare i SBB vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB per den 23 november 2018.

Uppdaterad tidplan för Utbyteserbjudandet

Acceptfristen för Utbyteserbjudandet löper från och med den 26 november 2018 till och med den 10 december 2018. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 10 december 2018 förväntas utbetalning av vederlag ske omkring den 13 december 2018.

SBB förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. SBB kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptfristen för Utbyteserbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Utbyteserbjudandet kommer inte att försena utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar Utbyteserbjudandet under den initiala acceptfristen.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Tel: 070 518 39 67
E-post: [email protected]

För mer information, se www.sbbnorden.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 13:45 CET.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Utbyteserbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Utbyteserbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Utbyteserbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden “bedöms”, “avses”, “förväntas”, “tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SBB:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.