SBB announces tender offer regarding outstanding SEK denominated perpetual capital securities

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW. 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (the “Issuer” or “SBB”), rated BBB- (stable) by S&P and BBB- (stable) by Fitch is offering holders of the Issuer’s outstanding SEK subordinated perpetual floating rate callable capital securities outlined below (the “Capital Securities””) to tender the Capital Securities for purchase by the Issuer for cash (the “Tender Offer”) at the price set out below. The Capital Securities will be repurchased subject to the terms and conditions described in a tender information document dated 28 October 2019.

Description of the Capital Securities / ISIN / Issued Amount / Outstanding Amount / Minimum denomination amount / Purchase Price

2017 Perpetual capital securities / SE0010414599 / SEK 1,000m / SEK 15m / SEK 1m / 113.311% (the “2017 Capital Securities”)

2018 Perpetual capital securities / SE0011642776 / SEK 1,200m / SEK 100m / SEK 2m / 112.734% (the “2018 Capital Securities”)

The tender information document can be found in the following link: sbbnorden.se/en/investor-relations-main/reports/.

The Issuer has previously announced, on 16 October 2019, a tender offer of the Capital Securities and on 22 October 2019, the results of such tender offer (the “Previous Tender Offer”). As a result of the Previous Tender Offer, and additional purchases of Capital Securities in the market by the Issuer, the Issuer has repurchased and currently holds more than 80% of the Issued Amount of the 2017 Capital Securities and the 2018 Capital Securities, respectively. The Issuer intends to exercise its right to redeem all of the outstanding Capital Securities upon a Substantial Repurchase Event (as defined in the terms and conditions of the 2017 Capital Securities and the 2018 Capital Securities, respectively), on or around 16 December 2019. Please note that such redemption will be made at 100% of the principal amount of the Capital Securities which is significantly lower than the Purchase Price in the Tender Offer.

The Tender Offer expires at 12:00 CET on 4 November 2019, unless extended, re-opened, withdrawn or terminated at the sole discretion of the Issuer. Settlement of the Tender Offer is expected to occur at or around 6 November 2019.  

The Issuer has mandated Nordea Bank Abp (“Nordea”) as Tender Agent for the Tender Offer.


Attachment: The tender information document.

Tender Agent:
Nordea Bank Abp: +46 8 407 91 35, [email protected] 


For further information, please contact:
 

Ilija Batljan, CEO and Founder, [email protected]
Rosel Ragnarsson, Head of Finance, [email protected] 

About Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

The company’s strategy is to own, manage and develop community service properties throughout the Nordic region and rental apartments in growth regions in Sweden. Through the company’s commitment and engagement in community participation and social responsibility, municipalities and other stakeholders find the company an attractive long-term partner. At the beginning of 2018, SBB was named the winner of the Real Estate Company of the Year Award for 2017. The company’s series B shares (short name SBB B) and D shares (short name SBB D) are listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. The company’s preference shares (SBB PREF) are listed on Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser is Erik Penser Bank (contact: [email protected] / +46 84638300). More information about the company is available at www.sbbnorden.se.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN) 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”SBB”), med rating BBB- (stable) av S&P och BBB- (stable) av Fitch, erbjuder innehavare av Bolagets utestående efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid och rörlig ränta listade nedan (”Hybridobligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Hybridobligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan (”Återköpserbjudandet”). Hybridobligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 28 oktober 2019.

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 15m / SEK 1m / 113,311% (”2017 Hybridobligationerna”)

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 100m / SEK 2m / 112,734% (”2018 Hybridobligationerna”)

Återköpsdokumentet finns under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

Emittenten har tidigare, den 16 oktober 2019, offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Hybridobligationerna och den 22 oktober 2019 utfallet av sådant återköpserbjudande (det ”Föregående Återköpserbjudandet”). Till följd av det Föregående Återköpserbjudandet, och ytterligare förvärv av Hybridobligationer av Bolaget i marknaden, har Bolaget återköpt och innehar för närvarande mer än 80% av Emitterat belopp i 2017 Hybridobligationerna respektive 2018 Hybridobligationerna. Bolaget avser att utöva sin rätt till inlösen av samtliga Hybridobligationer i samband med ”Substantial Repurchase Event” (så som det definierats i villkoren för 2017 Hybridobligationerna respektive 2018 Hybridobligationerna), omkring den 16 december 2019. Vänligen notera att sådant återköp kommer att ske till 100% av nominellt belopp av Hybridobligationerna vilket är väsentligt lägre än Priset i Återköpserbjudandet.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 4 november 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 6 november 2019. 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp (”Nordea”) att agera Tender Agent för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Tender Agent: 

Nordea Bank Abp: +46 8 407 91 35, [email protected] 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ilija Batljan, VD och Grundare, [email protected]
Rosel Ragnarsson, Head of Finance, [email protected]

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.