Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) lämnade den 4 oktober 2018 ett partiellt offentligt uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77”) om att förvärva samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 mot betalning i nyemitterade stamaktier av serie D i SBB (”Erbjudandet”).

Avtal om förvärv av stamaktier i Karlbergsvägen 77

SBB har den 1 november 2018 ingått avtal om att förvärva totalt 9 750 000 stamaktier av serie A och 3 250 000 stamaktier av serie B i Karlbergsvägen 77, vilket är samtliga stamaktier av serie A respektive serie B i Karlbergsvägen 77 och motsvarar cirka 85,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 98,3 procent av det totala antalet röster i Karlbergsvägen 77.[1] Vederlaget kommer erläggas i form av stamaktier av serie D i SBB. Det totala avtalade vederlaget för samtliga stamaktier av serie A och serie B uppgår till 37,6 miljoner kronor,[2] motsvarande cirka 2,892 kronor per stamaktie i Karlbergsvägen 77. Förvärvet är villkorat av fullföljandet av Erbjudandet och tillträde kommer att ske i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet. Totalt kan 1 212 903 stamaktier av serie D komma att emitteras som vederlag för förvärvet av stamaktierna. Vidare innebär avtalet att SBB förvärvar befintligt aktieägarlån i Karlbergsvägen 77 mot vederlag i form av 470 000 stamaktier av serie D.

Höjning av vederlaget i Erbjudandet

Mot bakgrund av ovan beskrivna förvärv har SBB beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 2,7742 stamaktier av serie D i SBB till 3,0322 stamaktier av serie D i SBB, för varje preferensaktie i Karlbergsvägen 77. Förutsatt full anslutning i Erbjudandet, och utan beaktande av eventuella fraktioner, kommer totalt högst 735 439 stamaktier av serie D att emitteras som vederlag i Erbjudandet.

Det höjda vederlaget i Erbjudandet innebär en premie om, baserat på ett uppskattat värde om 31,00 kronor per nyemitterad stamaktie av serie D i SBB, motsvarande ett pris om cirka 94,00 kronor per preferensaktie i Karlbergsvägen 77;

  • 88 procent jämfört med stängningskursen om 50,00 kronor för Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First North den 3 oktober 2018, den sista handelsdagen innan det ursprungliga Erbjudandets offentliggörande,
  • 96 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 48,01 kronor för Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med 3 oktober 2018, och
  • 87 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 50,14 kronor för Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First North under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med 3 oktober 2018.

Höjningen av vederlaget i Erbjudandet innebär ett sammanlagt värde för samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 om cirka 210 miljoner kronor.

Så som tidigare meddelats har SBB uppdaterat den indikativa tidplanen för när acceptfristen kommer inledas i Erbjudandet. SBB förväntar sig att erbjudandehandlingen för Erbjudandet kommer att offentliggöras, och acceptfristen för Erbjudandet inledas, under andra halvan av november 2018, under förutsättning att Finansinspektionens granskning då är avslutad. SBB förväntar sig att acceptfristen kommer att avslutas samt utbetalning av vederlag i Erbjudandet kommer att kunna ske i omkring mitten av december 2018, under förutsättning att villkoren för Erbjudandet är uppfyllda.

Extra bolagsstämma i SBB kommer att hållas den 5 november 2018 för att besluta om att ändra bolagsordningen, varigenom ett nytt aktieslag (stamaktier av serie D) införs samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i SBB av serie D som vederlag för förvärvet av aktier i Karlbergsvägen 77 enligt Erbjudandet. Aktieägare som innehar cirka 39,5 procent av aktierna och cirka 75 procent av rösterna i SBB har åtagit sig att rösta för de föreslagna besluten som krävs för att genomföra Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

För mer information, se www.sbbnorden.se.

Denna information är sådan som SBB är skyldigt att offentliggöra enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SBB och Karlbergsvägen 77:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

[1] Baserat på 15 230 000 utestående aktier i Karlbergsvägen 77, varav 9 750 000 A-aktier, 3 250 000 B-aktier och 2 230 000 preferensaktier.
[2] Baserat på ett uppskattat värde om 31,00 kronor per nyemitterad stamaktie av serie D i SBB.