Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) lämnade den 4 oktober 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77”) om att förvärva samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 mot betalning i nyemitterade stamaktier av serie D i SBB (”Erbjudandet”).

Uppdaterad tidplan

SBB uppdaterar den indikativa tidplanen för när acceptfristen kommer inledas i Erbjudandet. Eftersom den erbjudandehandling som upprättas med anledning av Erbjudandet fortsatt granskas av Finansinspektionen, förväntar sig SBB nu att erbjudandehandlingen för Erbjudandet kommer att offentliggöras, och acceptfristen för Erbjudandet inledas, under andra halvan av november 2018, under förutsättning att Finansinspektionens granskning då är avslutad.

SBB förväntar sig att acceptfristen kommer att avslutas samt utbetalning av vederlag i Erbjudandet kommer att kunna ske i omkring mitten av december 2018, under förutsättning att villkoren för Erbjudandet är uppfyllda.

Aktiemarknadsnämnden har genom sitt uttalande AMN 2018:45 medgivit en förlängning av tiden för att upprätta och offentliggöra en erbjudandehandling, från sex veckor till tio veckor efter offentliggörandet. Uttalandet i sin helhet återfinns på Aktiemarknadsnämndens webbplats, www.aktiemarknadsnamnden.se.

Rösträttsåtaganden avseende extra bolagsstämma 5 november 2018

Erbjudandet är villkorat av bland annat att SBBs aktieägare på extra bolagsstämma den 5 november 2018 beslutar om att ändra bolagsordningen, varigenom ett nytt aktieslag (stamaktier av serie D) införs samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i SBB av serie D som vederlag för förvärvet av aktier i Karlbergsvägen 77 enligt Erbjudandet. Aktieägare som innehar cirka 39,5 procent av aktierna och cirka 75 procent av rösterna i SBB har åtagit sig att rösta för de föreslagna besluten som krävs för att genomföra Erbjudandet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

För mer information, se www.sbbnorden.se.

Denna information är sådan som SBB är skyldigt att offentliggöra enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 07:30 CET.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SBB och Karlbergsvägen 77:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.