Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB håller årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer VD inte att hålla något anförande vid årsstämman. Emellertid kommer ett förinspelat anförande att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, sbbnorden.se i samband med årsstämman.

Aktieägare är välkomna att sända in frågor till VD och styrelse inför stämman i enlighet med anvisningar under rubriken Aktieägares rätt till upplysningar. Frågor besvaras och kommenteras sedan av VD och/eller styrelse på Bolagets hemsida, sbbnorden.se, senast den 30 april 2021.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021,
  • dels senast den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen.

Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 27 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 29 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas.

Poströstningsformuläret hittar du här, samt nedan i dokumentlistan.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via nedanstående länk. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 4 maj 2021.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via nedanstående länk. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 4 maj 2021.

Länk till elektronisk poströstning

 

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär hittar du här.
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 26 april 2021, till adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Att: Marika Dimming, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida sbbnorden.se och på bolagets huvudkontor, Strandvägen 1, Stockholm, senast den 30 april 2021.

Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Information om behandling av personuppgifter.