Till följd av att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kontrollerar cirka 97,5 procent av aktierna och rösterna i Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Amasten beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”).

SBB förklarade budpliktserbjudandet avseende Amasten ovillkorat den 21 december 2021 efter godkännande från Konkurrensverket. Den 19 januari 2022 meddelade SBB att de innehar cirka 97,5 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Amasten. SBB har därefter påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från SBB, har styrelsen för Amasten beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets stam- och preferensaktier från First North Premier. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid First North Premier kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq.

Som tidigare meddelats har styrelsen för Amasten, på begäran av SBB, kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 26 januari 2022 för bland annat val av ny styrelse. För mer information se separat pressmeddelande med kallelsen till stämman. 

Vid frågor, vänligen kontakta: Johan Bergman, IR, Tel: +46 (0)70-354 80 35, [email protected]