Styrelsen i Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag beslutat att återbetala utestående obligationslån om 425 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller till betalning den 2 juni 2019. Amasten har genom tidigare aviserad nyemission om 175 miljoner kronor och genom ny upplåning i bankerna skapat likvida medel för återbetalning av obligationslånet.

Finansnettot i intjäningsförmågan förbättras med 22 miljoner kronor efter återbetalning av utestående obligationslån.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 17.35 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]