Amasten avyttrar fastigheter i Sollefteå och förvärvar i Sundsvall

Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag via dotterbolag, tecknat avtal om en bytesaffär med NSI Invest som innebär avyttring av nio fastigheter samt förvärv av en centralt belägen större fastighet i Sundsvall med bostäder och lokaler, samt tre mindre kommersiella fastigheter i Karlskoga och Smålandsstenar. De avyttrande fastigheterna utgörs av tre fastigheter i Sollefteå och sex mindre fastigheter i Härnösand. Avyttringarna innebär att Amasten avvecklar sin närvaro i Sollefteå samtidigt som det kvarvarande beståndet i Härnösand fokuseras till större förvaltningsenheter. Förvärven sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 63,8 miljoner kronor. Även försäljningarna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde på 90,8 miljoner kronor. Till- respektive frånträde har skett idag den 10 maj 2017. Transaktionerna har skett i linje med aktuella värderingar.

”Bytesaffären är en del i den fastlagda strategin att öka vår geografiska koncentration i portföljen samtidigt som vi initierar ökad närvaro i större orter som Sundsvall där vi idag finns i de intilliggande orterna Härnösand och Timrå. Avyttringen i Sollefteå är naturlig eftersom beståndet där var för litet för oss. De sålda fastigheterna i Härnösand är små enheter som inte långsiktigt uppfyller de krav som ligger till grund för vår förvaltningsstrategi.

Vi ser goda möjligheter till ytterligare bostadsförvärv i Sundsvall under året och även selektiva kompletteringsförvärv i Härnösand. De förvärvade fastigheterna i Karlskoga och Smålandsstenar är mindre kommersiella fastigheter med starka kassaflöden men inte strategiska och kommer att avyttras vartefter.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

De förvärvade fastigheterna i Sundsvall, Karlskoga och Smålandsstenar omfattar 7 071 kvadratmeter med aktuella hyresintäkter om 4,9 miljoner kronor per år. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår till cirka 97 procent och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 6,0 procent. Fastigheten i Sundsvall utgör den dominerande delen av värdet är en välkänd profilfastighet med bostäder i tre plan samt lokaler i bottenplan och är allmänt känd som ”gamla brandstationen”.

Sålda fastigheter

De sålda fastigheterna i Sollefteå och Härnösand omfattar 21 012 kvadratmeter med aktuella hyresintäkter om 15,4 miljoner kronor per år.

Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2017 som publiceras den 12 maj 2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 13.30 den 10 maj 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 13.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.