Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag via dotterbolag, tecknat avtal om avyttring av 16 fastigheter belägna i Härnösand. Köpare är Westerlind Bostäder AB. De avyttrade fastigheterna utgörs av tolv bostadsfastigheter, tre centrumfastigheter samt en kommersiell fastighet. Avyttringen innebär att Amasten avvecklar sin närvaro i Härnösand. Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 235 miljoner kronor. Fastighetsvärdet överensstämmer med senaste värdering. Frånträde är planerat till 15 januari.

”Vi genomför affären med Westerlind Bostäder AB som en lokal och duktig aktör väl lämpade att utveckla fastigheterna, där Prismagallerian ingår.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Avyttrade fastigheter

De sålda fastigheterna i Härnösand omfattar cirka 35 000 kvadratmeter med aktuella hyresintäkter om 28 miljoner kronor per år.

Närmare om försäljningsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetägande bolagen uppgår till cirka 94,9 miljoner kronor och ska erläggas kontant och genom säljarrevers om 23 miljoner kronor. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 11,7 miljoner kronor.

Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som publiceras den 10 november 2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 18.30 den 27 oktober 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 18.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.