Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) har sålt fastigheterna Örtofta 15:31 och Örtofta 15:60 i Eslöv. Frånträde skedde i samband med undertecknandet av avtalet 31 maj. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 1 804 kvm fördelat över totalt 24 uthyrda lägenheter som renderar i en total hyresintäkt om cirka 1 636 tkr per år. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen är 14,0 mkr, vilket motsvarar 3,7 % över senaste värderingen vid kvartalsskiftet. Transaktionen innefattade inget avdrag för latent skatt och köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande dotterbolaget uppgick till 6,6 mkr.

”Amasten har under våren arbetat med att koncentrera sitt bestånd till tätare kluster och denna avyttring är ytterligare ett steg i den riktningen. De avyttrade fastigheterna är mindre objekt utan direkt geografisk koppling till det övriga beståndet och vi kan på detta sätt effektivisera förvaltningen. Ett par avyttringar återstår i det befintliga beståndet och det är sannolikt att vi genomför ytterligare någon försäljning inför sommaren”, kommenterar David Dahlgren, VD på Amasten.

Amastens rådgivare i försäljningen var Valvet House of Business och Delphi Advokatbyrå.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:00 den 1 juni 2016. 

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 733 49 66 17, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se