Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”) (”Erbjudandet”). Den 8 december 2020 offentliggjorde Amasten beslutet att fullfölja Erbjudandet samt att förlänga acceptfristen för Erbjudandet till och med den 15 januari 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Styrelsen för Amasten har med anledning av ovan och med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 18 maj 2020 beslutat om en riktad nyemission av högst 49 774 575 stamaktier av serie A till ett pris om 7,5164 kronor per aktie mot betalning med apportegendom (aktier i SSM). Den riktade nyemissionen till aktieägarna i SSM medför att det totala antalet aktier i Bolaget kan öka till högst 681 162 534, utgörandes av 680 362 534 stamaktier av serie A och 800 000 preferensaktier av serie B, vilket skulle motsvara en utspädning om cirka 7,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 7,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, Förvaltningschef och tf VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]
Sebastian Schönström, Finanschef, +46 (0)72-250 27 72, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående tf VD:s försorg, för offentliggörande den 8 december 2020, kl. 18.45 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].