Bokslutskommunikén avser koncernen Amasten Bostäder AB som bildades den 30 november inför kommande försäljning till Amasten Holding AB (publ) (dåvarande Morphic Technologies AB (publ)).

Koncernen Amasten Bostäder AB har endast varit verksam en månad under 2012 och siffrorna avser därför endast december månad. Vidare har ett proformaresultat för helåret 2012 framställts, som visar hur koncernen sett ut om dotterbolagen till Amasten Bostäder AB varit helägda under hela 2012.

Koncernens resultat Resultat perioden (dec) Proformaresultat jan-dec
Nettoomsättning 2 155 Tkr 25 456 Tkr
Driftnetto 810 Tkr 12 843 Tkr
Rörelseresultat 657 Tkr 11 057 Tkr
Resultat efter finansnetto 178 Tkr 3 271 Tkr
     
Eget kapital på balansdagen 90 250 Tkr  
Soliditeten på balansdagen 31,4 %  

   

Viktiga händelser under perioden
Bolaget har under perioden förvärvat samtliga aktier i de sex dotterbolagen Halmkronan Fastighets AB, Sle6 i Helsingborg AB, Fastighetsaktiebolaget Drottningskeppet, VKN 13 i Helsingborg AB, Stralsund AB samt Dorund AB med fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Mörrum samt Sollefteå. Tillträdet skedde 2012-11-30 varför endast en månads resultat tas upp i koncernens resultaträkning.
   

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Melin, VD i Amasten Holding AB (publ), +46 20 210 575,
[email protected]
eller
Jan Rynning, Ordförande i Amasten Holding AB (publ), + 46 70 351 00 05
[email protected]

        

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se.