Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag avtalat om att förvärva resterande 66 procent av det tidigare kommunicerade projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 260 miljoner kronor. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 2,8 miljoner kronor. Säljare är Östanå RE AB och Adelphos International Group AB. Sedan tidigare äger Amasten 34 procent av aktierna i Sollentuna Sjöstjärnan 2 AB och förvärvar nu resterande 66 procent. Amasten tillträder fastigheten efter erhållet bygglov.

Projektet förväntas färdigställas i slutet av 2020 och kommer då omfatta 105 Riki-lägenheter och ett närcentrum anpassat för framtidens boende. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 5 523 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 13 miljoner kronor per år och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,4 procent.

”Här kommer Amasten med en innovativ och hållbar lösning på bostadsbristen för unga i Stockholm”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Den preliminära köpeskillingen för de resterande aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till 32,2 miljoner kronor. Köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten, via en riktad emission till säljarna, med en överenskommen teckningskurs om 5,25 kronor per stamaktie, vilka kommer att emitteras vid fastighetens färdigställande. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 18.45 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]