Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 100 miljoner kronor inom rambeloppet om 500 miljoner kronor för bolagets icke säkerställda obligationer med ISIN SE0008135354. Emissionen genomförs till en kurs om 101% av nominellt belopp vilket idag motsvarar årlig avkastning på ca 5,50 procent. Efter emissionen kommer Bolagets utestående obligationer att totalt uppgå till 425 miljoner kronor. Obligationerna är icke säkerställda och löper fram till juni 2019 och har en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,00 procent med Stibor golv. Tidigare obligationer är noterade på Nasdaq Stockholm och den nu genomförda emissionen kommer också att noteras.

”Likviden från emissionen av ytterligare obligationer om totalt 100 miljoner kronor kommer att användas till tidigare annonserade förvärv samt värdehöjande investeringar i Bolaget och eventuella framtida förvärv. Vi fortsätter att arbeta aktivt mot vårt mål om ett fastighetsbestånd om fyra miljarder 2018”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i transaktionen. 

Denna information lämnades till publicering kl. 07.00 den 26 april 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden  AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.