Amasten Holding AB (publ), (”Amasten”), har beslutat att emittera ytterligare obligationer inom ramen för bolagets befintliga obligationsvillkor med ISIN SE0008135354. Stort intresse bland investerare ledde till att emissionen övertecknades och Amasten valde att emittera 175 miljoner kronor. Efter emissionen kommer Bolagets utestående obligationslån att uppgå till 325 miljoner kronor. Obligationslånet är icke säkerställt och löper fram till juni 2019 och har en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,00 procent. Det initiala obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och utökningen av obligationslånet genom den nu genomförda emissionen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Likviden från obligationslånet ska användas till generella verksamhetsändamål, inklusive refinansiering samt finansiering av potentiella förvärv.

”Den emission vi genomförde i juni har vi framgångsrikt investerat i kompletterande förvärv i bland annat Härnösand och Åstorp. Den nya obligationsemissionen ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa mot målet att nå ett fastighetsbestånd om fyra miljarder 2018.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i transaktionen.

Denna information lämnades till publicering kl. 08.00 den 26 augusti 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.