Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten eller Bolaget”), har ingått ett emissionsavtal med en utvald investerare (”Investeraren”). I enlighet med emissionsavtalet har Bolaget förbundit sig att, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 17 maj 2018, genom Bolagets styrelse besluta om en riktad emission till Investeraren av 35 714 285 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 4,20 kronor per stamaktie.

Teckningskursen motsvarar 92,4 procent av den volymviktade genomsnittliga sista betalkursen som Bolagets stamaktier har handlats till på Nasdaq First North Permier Stockholm under de närmaste trettio (30) handelsdagar som föregått undertecknandet av emissionsavtalet och motsvarar således en emissionsrabatt om 7,6 procent.

Investeraren har uppdragit åt oberoende värderingsföretag att utfärda en s.k. fairness opinion avseende Bolagets bedömda marknadsvärde och Investerarens skyldighet att teckna och betala för de nya stamaktierna är villkorad av slutligt styrelsebeslut baserat på den fairness opinion som den oberoende värderingsfirman tar fram. Bolagets skyldighet att besluta om den riktade emissionen till Investeraren är villkorad av att Investeraren senast den 22 mars 2019 meddelar Bolaget att slutligt styrelsebeslut erhållits. Parterna ska, förutsatt att nämnda villkor uppfylls, genomföra emissionen snarast därefter.

Investeraren är en erkänd kapitalstark svensk fastighetsaktör som, enligt Bolagets bedömning, utöver kapital även kommer att kunna tillföra Bolaget värdefull kunskap. Investerarens identitet avses offentliggöras i samband med att villkoret för emissionen har uppfyllts.

Om emissionen genomförs kommer Bolaget att tillföras totalt ca 150 000 000 kronor före emissionskostnader. Genom emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 35 714 285 aktier från 176 884 005 till 212 598 290 aktier, vilket innebär en utspädning av antalet röster med ca 20,2 procent och av antalet aktier med ca 20,2 procent.

Advokatfirman Glimstedt har varit legal rådgivare till Amasten.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Rickard Backlund, Styrelseordförande, Tel: +46 (0)70-655 99 60, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 22.35 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]