Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”), publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se

Januari-december 2018

• Hyresintäkterna uppgick till 276 mkr (274).

• Driftsöverskottet uppgick till 137 mkr (133).

• Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (20).

• Årets resultat ökade till 212 mkr (46), vilket motsvarar 1,12 kr per stamaktie (0,20).

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 6,09 kr (5,28), en ökning med 15 procent.

• Direktavkastningen uppgick till 4,1 procent (4,8) och överskottsgraden uppgick till 49 procent (49).

Väsentliga händelser under kvartalet

• 2 oktober tillträddes 21 fastigheter i Sundsvall.

• 10 oktober lanserade Amasten tillsammans med Läxhjälpen satsning på digitaliserad läxhjälp.

• 31 oktober frånträddes 5 fastigheter i Ronneby till Studentbostäder i Sverige AB.

• 15 november invigdes Sveriges första Riki-hus.

• 16 november förvärvade Amasten två Riki-hus i Umeå för 87 mkr.

• 19 november avtalade Amasten om att sälja kommersiella fastigheter för 239 mkr.

• 11 december tecknades ett 15-årigt hyresavtal med Finspång kommun med ett hyresvärde om 26 mkr.

• 12 december utsågs Sebastian Schönström till finanschef och David Svensson till controller.

• 20 december förvärvades 8 000 BTA byggrätt i Sollentuna, genom ett nybildat intressebolag, för att bygga Stockholmsområdets första Riki-hus.

• 21 december tecknades ett 10-årigt hyresavtal med Sundsvalls kommun med ett hyresvärde om 8,5 mkr.

Väsentliga händelser efter årets utgång

• 17 januari har bolaget ingått en ränteswap vilket innebär att räntebindningstiden ökar till 11,1 månader.

• 24 januari togs första spadtaget för 48 Riki-lägenheter i Timrå.

Året i korthet, mkr Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 Nyckeltal i urval 31 december 2018
Hyresintäkter 276 274 Substansvärde/stamaktie, kr 6,09 kr
Driftsöverskott 137 133 Eget kapital/stamaktie, kr 5,7 kr
Finansnetto -64 -66 Fastighetsvärde 3 592 mkr
Förvaltningsresultat 39 20 Belåningsgrad 64 %
Värdeförändringar fastigheter 193 41 Räntetäckningsgrad 1,63 ggr
Årets resultat 212 46 Soliditet 30 %
Årets resultat per stamaktie, kr 1,12 0,20 Ekonomisk uthyrningsgrad 91 %

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se