Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”), publicerar bokslutskommuniké för 2019, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se 

Januari-december 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 398 mkr (276).
 • Driftsöverskottet uppgick till 192 mkr (137).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 84 mkr (39).
 • Årets resultat ökade till 424 mkr (212), vilket motsvarar 0,90 kr per stamaktie (1,12).
 • Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 6,64 kr (6,09), en ökning med 9 procent.
 • Direktavkastningen uppgick till 3,8 procent (4,1) och överskottsgraden uppgick till 48 procent (49).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Avtalar att bygga 123 lägenheter i Nyköping
 • Bildar joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB för att bygga 750 Riki-lägenheter i Nyköping
 • Inflyttning i andra Riki-huset i Umeå
 • Frånträder hubb Syd med ett fastighetsvärde om 1 501 mkr
 • Tillträder fastigheter i Norrköping med ett fastighetsvärde om 426 mkr

 

  Året i korthet, mkr 2019 2018   Nyckeltal i urval   31 dec 2019
                   
Hyresintäkter 398 276 Substansvärde/stamaktie, kr   6,64  
Driftsöverskott 192 137 Eget kapital/stamaktie, kr   6,27  
Finansnetto -87 -64 Fastighetsvärde, mkr   6 431  
Förvaltningsresultat 84 39 Belåningsgrad, %   50,9  
Värdeförändringar fastigheter 436 193 Räntetäckningsgrad   2,08  
Årets resultat 424 212 Soliditet, %     44,5  
Årets resultat per stamaktie, kr 0,90 1,12 Ekonomisk uthyrningsgrad, %   93  

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]