Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”), publicerar bokslutskommuniké för 2020, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Oktober-december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 149 mnkr (128).
 • Driftsöverskottet uppgick till 75 mnkr (54).
 • Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 40 mnkr (18).
 • Periodens resultat ökade till 97 mnkr (40), vilket motsvarar 0,15 kr per stamaktie (0,08).
 • Substansvärdet per stamaktie ökade till 7,88 kr (6,64).
 • Direktavkastningen uppgick till 3,5 procent (3,3) och överskottsgraden uppgick till 50,5 procent (42,5).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • 2020-10-01 Tillträde av bostadsfastigheter för ett fastighetsvärde om 89 mnkr i Eskilstuna.
 • 2020-10-14 Offentligt uppköpserbjudande lämnas till aktieägare i SSM Holding AB.
 • 2020-10-30 Tillträde av fastigheter i Eskilstuna för ett fastighetsvärde om 123 mnkr.
 • 2020-11-02 Tillträde av fastigheter i Alingsås för 460 mnkr.
 • 2020-11-16 Mikael Rånes utses till tillförordnad VD.
 • 2020-12-08 Erhåller kontroll av 97,5 procent av aktierna i SSM Holding AB.
 • 2020-12-16 Förvärv av fastigheter i centrala Eskilstuna för 275 mnkr.

 

Januari-december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 502 mnkr (398).
 • Driftsöverskottet uppgick till 265 mnkr (192).
 • Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 150 mnkr (71).
 • Årets resultat ökade till 574 mnkr (424), vilket motsvarar 1,04 kr per stamaktie (1,34).
 • Substansvärdet per stamaktie ökade till 7,88 kr (6,64).
 • Direktavkastningen uppgick till 3,4 procent (3,9) och överskottsgraden uppgick till 52,9 procent (48,3).
Året i korthet, mnkr 2020
jan-dec
2019
jan-dec
Nyckeltal 31 dec 2020
Hyresintäkter 502 398 Substansvärde, kr/aktie 7,88
Driftsöverskott 265 192 Eget kapital, kr/aktie 7,38
Finansnetto -73 -87 Fastighetsvärde, mnkr 9 966
Förvaltningsresultat fastigheter 150 71 Belåningsgrad, procent 49,2
Värdeförändringar fastigheter 566 436 Soliditet, procent 42,8
Årets resultat 574 424 Räntetäckningsgrad 2,9

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att bolaget ska utge ett konvertibelt lån om nominellt högst 28,4 miljoner kronor genom en riktad emission av konvertibler till personalen, innebärande en ökning av eget kapital vid full konvertering av konvertiblerna med högst 28 400 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 • Konvertibelprogram 2021/2024 föreslås omfatta totalt 93 deltagare bestående av ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda, fördelat på tre kategorier. Rätt att teckna konvertiblerna ska således, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma alla anställda i Amasten koncernen.
 • Konvertibelprogrammet är villkorad av extra bolagsstämma för beslut om godkännande. Styrelsen avser att omgående kalla till extra bolagsstämma för godkännande av förslaget.
   

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: 070-975 14 63, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 93 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]