Amasten Fastighets AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké för 2017, rapporten finns att ladda ner i sin helhet på www.amasten.se

Kvartalet oktober-december 2017

• Hyresintäkterna uppgick till 69,3 mkr (69,3).

• Driftsöverskottet uppgick till 32,7 mkr (33,1).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 4,3 mkr (6,5).

• Periodens resultat per stamaktie uppgick till – 0,10 kr (0,28) före utspädning och – 0,10 kr (0,28) efter utspädning.

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 5,05 kr (4,87).

• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 4,3 procent under fjärde kvartalet och överskottsgraden uppgick till 47 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

• 16 oktober förvärvade Amasten ett fastighetsbestånd av Bohem i Skövde för 71 mkr.

• 16 oktober beslutades på extra bolagsstämma att emittera teckningsoptioner i bolaget.

• 30 november förvärvade Amasten ett fastighetsbestånd i Sundsvall för 130 mkr.

• 1 december avyttrade Amasten fastigheten Sleipner 6 i Helsingborg för 153 mkr.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

• 8 januari tillträdde Mikael Rånes sin tjänst som Förvaltningschef.

• 15 januari frånträdde Amasten hela fastighetsbeståndet i Härnösand för 235 mkr.

• 1 februari frånträdde Amasten två enskilda fastigheter i Ronneby för 7 mkr.

• 1 februari tillträdde Hans Ragnarsson sin tjänst som CFO.

Perioden i korthet, mkr Okt-dec 2017 Okt-dec 2016 Nyckeltal i urval 31 dec 2017
● Hyresintäkter 69,3 69,3 ● Substansvärde, kr/aktie 5,05
● Driftsöverskott 32,7 33,1 ● Eget kapital, kr/aktie 4,59
● Finansnetto     -17,8 -14,5                   ● Fastighetsvärde 3 063
● Förvaltningsresultat                  4,3 6,5                   ● Belåningsgrad 67
● Värdeförändringar fastigheter -16,0 59,4 ● Soliditet 28
● Periodens resultat                  -11,8 46,4 ● Belåningsgrad fastigheter 72
●Resultat per stamaktie, kr       -0,1 0,28 ● Ekonomisk uthyrningsgrad 92

Denna information lämnades till publicering kl. 07.00 den 16 februari 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO, Tel: +46(0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.