Bästa resultatet hittills, 88 mkr


Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2018, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Kvartalet april-juni 2018

• Hyresintäkterna uppgick till 67 mkr (69).

• Driftsöverskottet uppgick till 29 mkr (38).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 6 mkr (12).

• Periodens resultat ökade till 57 mkr (18), vilket motsvarar 0,34 kr (0,09) per stamaktie.

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,7 kr (5,2), en ökning med 9 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 4,1 procent under andra kvartalet och överskottsgraden uppgick till 43 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

• 11 juni avtalade Amasten om att köpa 21 bostadshyreshus i Sundsvall för 668 mkr.

• Samtidigt avtalades att köpa lägenhetsmodulbolaget Riki Bygg AB.

• Huvudägare köpte samtliga stamaktier av Kvalitena. Av dessa har cirka hälften sålts vidare till bland annat styrelse och ledning.

• 12 juni rekryterades Malin Arnbom som kommunikationsansvarig.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• 2 juli avtalade Amasten att sälja 5 bostadshyreshus till nybildat joint venturebolag med fokus på studentbostäder.

• 4 juli ansökte Amasten om bygglov för 50 lägenheter i centrala Timrå.

  Perioden i korthet, mkr Apr-jun 2018 Apr-jun 2017   Nyckeltal i urval   30 juni 2018  
                   
Hyresintäkter 67 69 Substansvärde/stamaktie, kr   5,7 kr
Driftsöverskott 29 38 Eget kapital/stamaktie, kr   5,1 kr
Finansnetto -16 -16 Fastighetsvärde   2 969 mkr
Förvaltningsresultat 6 12 Belåningsgrad   63 %
Värdeförändringar fastigheter 57 10 Soliditet 31 %
Periodens resultat 57 18 Ekonomisk uthyrningsgrad 93 %
Resultat per stamaktie, kr 0,34 0,09  

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 07.00 CET.
__________________________________________________________________________________ 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.