Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2018, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se

Kvartalet januari-mars 2018

• Hyresintäkterna uppgick till 68 mkr (65)

• Driftsöverskottet uppgick till 29 mkr (26)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 5 mkr (2)

• Periodens resultat uppgick till 31 mkr (33), vilket motsvarar 0,17 kr (0,20) per stamaktie

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 5,4 kr (5,2)

• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 3,9 procent (4,3) och överskottsgraden var 42 procent (40)

Väsentliga händelser under kvartalet

• 1 februari tillträdde Amastens nya ledningsgrupp

• Samarbete för smart uppföljning av energiförbrukning

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Uppdaterat finansiellt mål, 15 procent årlig avkastning på eget kapital

Kvartalet i korthet, mkr Jan-mar 2018 Jan-mar 2017 Nyckeltal i urval 31 mar 2018
Hyresintäkter 68 65 Substansvärde/stamaktie 5,4 kr
Driftsöverskott 29 26 Eget kapital/stamaktie 4,8 kr
Finansnetto -16 -15 Fastighetsvärde 2 900 mkr
Förvaltningsresultat 5 2 Belåningsgrad  64 %
Värdeförändringar fastigheter 37 44 Belåningsgrad fastigheter 71 %
Periodens resultat 31 33 Soliditet 30 %
Resultat per stamaktie, kr 0,17 0,20 Ekonomisk uthyrningsgrad 93 %

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07.00 CET.  

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se