Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2017, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Kvartalet april-juni 2017

• Hyresintäkterna ökade till 68,9 mkr (59,6).

• Driftsöverskottet ökade till 37,6 mkr (32,7).

• Förvaltningsresultatet uppgick tilll 11,5 mkr (12,7).

• Periodens resultat ökade till 18,1 mkr (17,4), vilket motsvarar 0,09 kr (0,09) per stamaktie.

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,22 kr (4,20 kr), en ökning med 24,3 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 5,4 procent under andra kvartalet och överskottsgraden uppgick till 55 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Amasten tillträdde ett fastighetsbestånd i Finspång med ett underliggande fastighetsvärde om 177,5 mkr samt ett fastighetsbestånd i Ronneby med ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 248 mkr.

• Amasten genomförde ytterligare obligationsemission om totalt 100 miljoner kronor inom rambeloppet på 500 miljoner kronor för bolagets icke säkerställda obligationer. Emissionen genomförs till en kurs om 101 procent av nominellt belopp vilket idag motsvarar årlig avkastning på ca 5,50 procent.

• Bolaget genomförde, via dotterbolag, en bytesaffär med NSI Invest som innebär avyttring av nio fastigheter samt förvärv av en centralt belägen större fastighet i Sundsvall med bostäder och lokaler, samt tre mindre kommersiella fastigheter i Karlskoga och Smålandsstenar. De avyttrande fastigheterna utgjordes av tre fastigheter i Sollefteå och sex mindre fastigheter i Härnösand. Förvärven skedde i bolagsform och baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 63,8 miljoner kronor. Även försäljningarna skedde i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde på 90,8. Till- respektive frånträde skedde den 10 maj.

• Amasten tecknade nytt hyresavtal med befintlig hyresgäst, Axfood avseende 3 791 kvadratmeter butiksyta i Falun. Det nya hyresavtalet innebär viss anpassning av befintlig lokal vilket resulterar i ett ökat hyresvärde. Avtalet löper till och med sista maj 2027 vilket är en förlängning om 10 år. Lokalerna förhyrs av Axfood som bedriver sitt koncept för lågprishandel, Willys.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Amasten tecknade hyresavtal med Sala kommun avseende 1 859 kvadratmeter i centrala Sala. Avtalet löper under 11 år och omfattar verksamhetskontor för flertalet verksamheter inom kommunen.

Perioden i korthet, mkr Apr-Jun 2017 Apr-Jun 2016 Nyckeltal i urval 30 juni 2017
Hyresintäkter 68,9 59,6 Substansvärde/stamaktie, kr 5,22 kr
Driftsöverskott 37,6 32,7 Eget kapital/stamaktie, kr 4,63 kr
Finansnetto -15,7 -9,5 Fastighetsvärde 3003 mkr
Förvaltningsresultat 11,5 12,7 Belåningsgrad 66 %
Värdeförändringar fastigheter 9,2 8,5 Belåningsgrad fastigheter 70 %
Periodens resultat 18,1 17,4 Soliditet 28 %
Resultat per stamaktie, kr 0,20 0,09 Ekonomisk uthyrningsgrad 94 %

Kommentar avseende andra kvartalet 2017

”Under andra kvartalet förvärvade Amasten fastigheter för 483 mkr i framförallt Sundsvall, Finspång och Ronneby. Därtill avyttrades beståndet i Sollefteå för att renodla portföljen ytterligare. Tillsammans med värdeökningar på övriga fastigheter är nu fastighetsvärdet över tre miljarder och har vuxit med 34 procent sedan andra kvartalet 2016. Förvärven får full resultateffekt från och med tredje kvartalet. Portföljen omfattar nu 65 procent bostäder, 8 procent samhällsfastigheter och 27 procent kommersiella lokaler.”

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar för andra kvartalet 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 18 augusti 2017.
__________________________________________________________________________________ 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se