Amasten publicerar delårsrapport för januari-juni 2020. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.amasten.se.

För andra kvartalet redovisar Amasten ett förvaltningsresultat som är 184 procent bättre än för samma period föregående år, säger Jan-Erik Höjvall, VD på Amasten Fastighets AB.

Kvartalet april – juni 2020
 • Hyresintäkterna uppgick till 111 mnkr (70)
 • Driftsöverskottet ökade till 60 mnkr (35)
 • Direktavkastningen uppgick till 3,26 procent (4,08)
 • Överskottsgraden uppgick till 53,5 procent (50,1)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 33 mnkr (12)
 • Periodens resultat uppgick till 34 mnkr (12)
 • Resultat per stamaktie 0,05 kr (0,04)
Väsentliga händelser
 • Förvärv av 29,55 procent av aktierna i bostadsutvecklaren SSM Holding AB
 • Amasten har utvärderat effekten av Covid-19 på bolagets verksamhet. Fastighetsbeståndet utgörs till 92 procent av bostadsfastigheter vilket innebär ett stabilt och förutsägningsbart kassaflöde. Hyresbetalningsgraden för aviserade hyror för juli och augusti uppgick per den 28 augusti till 98 procent. Tre procent av hyresintäkterna är hänförliga till handels- och restaurangbranscherna. Belåningsgraden uppgick till 53 procent och avser i sin helhet lån från banksektorn. Under året kommer cirka sex procent att refinansieras. Bolaget följer utvecklingen och dess påverkan på verksamheten noggrant.
 • På årsstämman den 18 maj beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Magnus Bakke (omval), Bengt Kjell (omval), Jakob Pettersson (omval), Peter Wågström (omval), Anneli Lindblom (nyval) och Kristina Sawjani (nyval) till ordinarie styrelseledamöter samt revisionsbolaget EY, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor. Till styrelsens ordförande nyvaldes Bengt Kjell.
 • Den 28 april 2020 genomfördes en riktad nyemission av 90 miljoner stamaktier. Emission tillförde eget kapital om 648 mnkr före emissionskostnader.
 • Under perioden har en fastighetsportfölj bestående av 22 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,5 mdkr, tillträtts. Portföljen tillförde 1 259 lägenheter.
Väsentliga händelser efter perioden
 • Den 8 juli monterades den första Riki-modulen i projektet Sjöstjärnan i Sollentuna.
 • Den 20 augusti meddelade Jan-Erik Höjvall till styrelsen att han under 2020 avslutar sin anställning som VD för Amasten.
Perioden i korthet, mnkr 2020
jan-jun
2019
jan-jun
Nyckeltal 30 jun 2020
Hyresintäkter 221 144 Substansvärde kr/aktie 6,90
Driftsöverskott 107 67 Eget kapital, kr/aktie 6,52
Finansnetto -33 -35 Fastighetsvärde, mnkr 8 263
Förvaltningsresultat 57 23 Belåningsgrad 52,8
Värdeförändringar fastigheter 51 47 Soliditet, procent 42,5
Periodens resultat 76 51 Räntetäckningsgrad 2,88

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]