Amasten Fastighets AB (publ), publicerar delårsrapport för januari-mars 2020, rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.amasten.se 

Kvartalet januari – mars 2020
 • Hyresintäkterna ökade med 35 mnkr till 109 mnkr (74)
 • Driftsöverskottet ökade till 48 mnkr (32)
 • Direktavkastningen uppgick till 3,0 procent (3,7)
 • Överskottsgraden uppgick till 44 procent (43)
 • Förvaltningsresultatet mer än fördubblades till 24 mnkr (11)
 • Periodens resultat uppgick till 42 mnkr (39)
 • Resultat per stamaktie 0,08 kr (0,20)
 • Medelräntan uppgick till 1,7 procent (1,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 51,8 procent (50,9)
Väsentliga händelser
 • Förvärv av 29,55 procent av aktierna i bostadsutvecklaren SSM Holding AB
 • Amasten har utvärderat effekten av Covid-19 på bolagets verksamhet. Fastighetsbeståndet utgörs till 90 procent av bostäder vilket innebär ett stabilt och förutsägningsbart kassaflöde. Tre procent av hyresintäkterna är hänförliga till handels- och restaurangbranscherna. Belåningsgraden uppgick till 52 procent och avser i sin helhet lån från banksektorn. Under året kommer cirka tio procent att refinansieras. Bolaget följer utvecklingen och dess påverkan på verksamheten noggrant.
Väsentliga händelser efter perioden
 • Efter periodens utgång har avtal tecknats om förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 22 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,5 mdkr. Portföljen tillför 1 259 lägenheter.
 • Den 28 april 2020 genomfördes en riktad nyemission av 90 miljoner stamaktier. Emission tillförde eget kapital om 648 mnkr före emissionskostnader.
Perioden i korthet, mkr 2020 jan-mar 2019
jan-mar
Nyckeltal
 
31 mar 2020
 
Hyresintäkter 109 74 Substansvärde, kr/aktie 6,71
Driftsöverskott 48 32 Eget kapital, kr/aktie 6,3
Finansnetto – 16 – 17 Fastighetsvärde, mnkr 6 574
Förvaltningsresultat 24 11 Belåningsgrad, % 51,8
Värdeförändringar fastigheter 36 38 Soliditet, % 43,9
Periodens resultat 42 39 Räntetäckningsgrad 2,71

 

Vid frågor, vänligen kontakta

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].