Amasten Fastighets AB (publ), publicerar delårsrapport för januari-september 2019, rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.amasten.se
 

Kvartalet juli-september 2019

• Hyresintäkterna uppgick till 126 mkr (66)

• Driftsöverskottet uppgick till 71 mkr (38)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 42 mkr (14)

• Periodens resultat uppgick till 333 mkr (25), vilket motsvarar 0,77 kr per stamaktie (0,13)

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,56 kr (6,09)

• Direktavkastningen uppgick till 5,43 procent (5,21)

• Överskottsgraden var 56 procent (57)

Väsentliga händelser under perioden

• Tillträdde Urbano AB med fastighetsvärde om 2,8 mdr

• Tillträdde bostadsfastigheter i Köping om 216 mkr

• Bengt Kjell och Jakob Pettersson väljs in i styrelsen

• Öppnade lägenhetshotell i Helsingborg
 

Väsentliga händelser efter perioden

• Avtalar att bygga 123 lägenheter i Nyköping

• Bildar joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB för att bygga 750 Riki-lägenheter i Nyköping

• Avtalar om att sälja hubb Syd till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

• Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir ny storägare med 20 procent av kapitalet och rösterna och med en option att förvärva ytterligare 10,2 procent av kapitalet och rösterna

• Elias Georgiadis och Stig Svedberg meddelar styrelsen att dom lämnar sina uppdrag som styrelseledamöter
 

Perioden i korthet, mkr 2019 jan-sep 2018 jan-sep Nyckeltal 30 sep 2019
Hyresintäkter 271 202 Substansvärde, kr/aktie 6,56
Driftsöverskott 138 96 Eget kapital, kr/aktie 6,1
Finansnetto – 59 – 47 Fastighetsvärde, mkr 7 232
Förvaltningsresultat 65 25 Belåningsgrad, % 57
Värdeförändringar fastigheter 415 110 Soliditet, % 37
Periodens resultat 384 113 Räntetäckningsgrad 2,22

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].