Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2019, rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.amasten.se

Kvartalet april-juni 2019

• Hyresintäkterna uppgick till 70 mkr (67)

• Driftsöverskottet uppgick till 35 mkr (29)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 12 mkr (6)

• Periodens resultat uppgick till 12 mkr (57), vilket motsvarar 0,04 kr per stamaktie (0,34)

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,03 kr (6,09)

• Direktavkastningen uppgick till 4,08 procent (4,09)

• Överskottsgraden var 50 procent (43)

Väsentliga händelser under kvartalet

• Nordika tillför 175 mkr i eget kapital genom en riktad emission

• Tecknar avtal om byggnation av 165 respektive 105 Riki-lägenheter i Nykvarn och Sollentuna

• Återbetalning av obligationslån om 425 mkr

• I en bytesaffär i Sundsvall tillträdds bostadsfastigheter till ett värde om 118 mkr och frånträdds för 74 mkr

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Tillträde Urbano AB med ett fastighetsvärde om 2,8 mdr

• Tillträde bostadsfastigheter i Köping om 216 mkr

• Lansering kooperativ boendeform i kommande nyproduktion i Luleå

Perioden i korthet, mkr 2019 jan-jun 2018 jan-jun Nyckeltal 30 jun 2019
Hyresintäkter 144 135 Substansvärde, kr/aktie 6,03
Driftsöverskott 67 58 Eget kapital, kr/aktie 5,5
Finansnetto -35 -32 Fastighetsvärde, mkr 3 626
Förvaltningsresultat 23 11 Belåningsgrad, % 59
Värdeförändringar fastigheter 47 93 Soliditet, % 36
Periodens resultat 51 88 Räntetäckningsgrad 1,66

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till 80 procent av bostäder, resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]