Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2019, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.


Kvartalet januari-mars 2019

• Hyresintäkterna uppgick till 74 mkr (68)

• Driftsöverskottet uppgick till 32 mkr (29)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 11 mkr (5)

• Periodens resultat uppgick till 39 mkr (31), vilket motsvarar 0,20 kr (0,17) per stamaktie

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,29 kr (6,09)

• Direktavkastningen uppgick till 3,7 procent (4,0)

• Överskottsgraden var 43 procent (42)


Väsentliga händelser under kvartalet

• Amasten tar första spadtaget för 48 Riki-lägenheter i Timrå

• Amasten har ingått villkorat emissionsavtal med Nordika om cirka 150 mkr


Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Nordika tillför Amasten 175 mkr i eget kapital genom den riktade nyemissionen som tidigare aviserats

• Amasten har avtalat om att bygga 105 Riki-lägenheter i Sollentuna

• Amasten har avtalat om att bygga 165 Riki-lägenheter i Nykvarn

• Amasten förvärvar bostadsfastigheter för 118 mkr och avyttrar fastigheter för 74 mkr i en bytesaffär i Sundsvall

• Amasten köper bostadsfastigheter i Köping för 216 mkr

• Amasten tecknar avsiktsförklaring med ICA-handlarnas Förbund Finans AB om att förvärva Urbano med ett fastighetsvärde om 3 mdr

Kvartalet i korthet, mkr 2019 jan-mar 2018 jan-mar Nyckeltal 31 mar 2019
Hyresintäkter 74 68 Substansvärde, kr/aktie 6,29
Driftsöverskott 32 29 Eget kapital, kr/aktie 5,7
Finansnetto -17 -16 Fastighetsvärde, mkr 3 501
Förvaltningsresultat 11 5 Belåningsgrad, % 63
Värdeförändringar fastigheter 38 37 Soliditet, % 32
Periodens resultat 39 31 Räntetäckningsgrad,ggr 1,66

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till två tredjedelar av bostäder, resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]