Vi har vänt skutan Amasten mot en mycket spännande framtid

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-september 2018, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Kvartalet juli-september 2018

• Hyresintäkterna uppgick till 66 mkr (71).

• Driftsöverskottet uppgick till 38 mkr (37).

• Förvaltningsresultatet ökade till 14 mkr (2).

• Kvartalets resultat ökade till 25 mkr (6), vilket motsvarar 0,13 kr per stamaktie (0,02).

• Ränteteckningsgraden uppgick till 1,90 ggr (1,09).

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,83 kr (4,98), en ökning med 17 procent.

• Direktavkastningen ökade till 5,2 procent (5,1) och överskottsgraden ökade till 57 procent (52).

Väsentliga händelser under kvartalet

• 2 juli avtalade Amasten att sälja fastigheter för 257 mkr i Ronneby till Studentbostäder i Sverige AB.

• 24 augusti tecknades ett 20-årigt hyresavtal med ett hyresvärde om 64 mkr med Sala kommun.

• 29 augusti förvärvades Riki Bostad AB.

• 18 september meddelade bolaget ett mål om att bygga 1 000 Riki-lägenheter.

• 19 september erhölls bygglov för 50 lägenheter i Timrå.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• 2 oktober tillträddes 21 fastigheter i Sundsvall genom förvärvet av Tvättbjörnen.

• 3 oktober meddelades bolaget att ägare till Tvättbjörnen köpt ytterligare stamaktier till ett värde av 22,5 mkr.

• 10 oktober lanserar Amasten tillsammans med läxhjälpen sin satsning på digitaliserad läxhjälp.

• 31 oktober frånträddes 5 bostadshyreshus i Ronneby till Studentbostäder i Sverige AB.

Kvartalet i korthet, mkr Jul-sep 2018 Jul-sep 2017 Nyckeltal i urval 30 sep 2018
Hyresintäkter 66 71 Substansvärde/stamaktie 5,83 kr
Driftsöverskott 38 37 Eget kapital/stamaktie 5,2 kr
Finansnetto -15 -18 Fastighetsvärde 3 002 mkr
Förvaltningsresultat 14 2 Belåningsgrad 63 %
Värdeförändringar fastigheter 16 11 Ränteteckningsgrad 1,90 ggr
Periodens resultat 25 6 Soliditet 31 %
Resultat per stamaktie, kr 0,13 0,02 Ekonomisk uthyrningsgrad 93 %

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 07.00 CET.  

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se