Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-september 2017, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Den 15 september tillträdde Jan-Erik Höjvall som ny VD i Amasten. För att ta Amasten till nästa steg har det därför redan under tredje kvartalet hänt en hel del, vilket dock har medfört omstruktureringskostnader av engångskaraktär uppgående till cirka 9 mkr under kvartalet.

Kvartalet juli-september 2017

• Hyresintäkterna ökade till 70,8 mkr (61,0).

• Driftsöverskottet ökade till 37,0 mkr (35,2).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 1,6 mkr (11,9).

• Periodens resultat uppgick till 6,4 mkr (50,6), vilket motsvarar 0,02 kr (0,31) per stamaktie.

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,3 kr (4,5 kr), en ökning med 17,8 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 4,9 procent under tredje kvartalet och överskottsgraden uppgick till 52 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Den 14 september avgick David Dahlgren, Amastens VD sedan juni 2014. Jan-Erik Höjvall tillträdde som ny VD 15 september.

• Den 29 augusti meddelade bolaget att bolagets CFO sedan mars 2015 Martin Sersé kommer att lämna bolaget efter årsskiftet och i samband med detta kommer Hans Ragnarsson att tillträda som CFO i bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• 16 oktober förvärvade Amasten ett fastighetsbestånd av Bohem i Skövde för 71 mkr.

• 31 oktober ingick Amasten avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Sundsvall för 130 mkr.

• 27 oktober ingick bolaget avtal om att avyttra hela fastighetsbeståndet i Härnösand för 235 mkr till Westerlind Bostäder AB.

• 9 november ingick Amasten ett avtal om att avyttra fasigheten Sleipner 6 i Helsingborg för 152,5 mkr, köpare är Svenska Bostadsfonden via dotterbolag.

Perioden i korthet, mkr Jul-Sept 2017 Jul-Sept 2016 Nyckeltal i urval 30 sept 2017
Hyresintäkter 70,8 61,0 Substansvärde/stamaktie, kr 5,29 kr
Driftsöverskott 37,0 35,2 Eget kapital/stamaktie, kr 4,67 kr
Finansnetto -18,0 -11,4 Fastighetsvärde 3 015 mkr
Förvaltningsresultat 1,6 11,9 Belåningsgrad 66 %
Värdeförändringar fastigheter 11,2 45,2 Belåningsgrad fastigheter 69 %
Periodens resultat 6,4 50,6 Soliditet 28 %
Resultat per stamaktie, kr 0,02 0,31 Ekonomisk uthyrningsgrad 93 %

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46 (0)733-49 66 17, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 07.00 CET.
__________________________________________________________________________________ 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.