Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tecknat avtal om förvärv av 10 bostadsfastigheter belägna i Sundsvall från KOFA AB. Förvärvet innebär att Amasten skapar en tydlig närvaro i Sundsvall. Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 6,4 miljoner kronor. Tillträde är planerat till 1 december.

”I våras förvärvade Amasten sin första fastighet i Sundsvall och vi utökar nu beståndet med ytterligare tio stycken bostadsfastigheter. Vi ser Sundsvall som en attraktiv tillväxtort.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

De förvärvade fastigheterna i Sundsvall omfattar 9 221 kvadratmeter varav 8 174 kvadratmeter utgörs av bostäder. De uthyrningsbara areorna utgörs av 152 lägenheter och några kommersiella lokaler. Aktuella hyresintäkter uppgår till cirka 11 miljoner kronor per år.

Närmare om förvärvsavtalet

Fastigheternas befintliga lån kommer att refinansieras med nya lån och bedöms motsvara en belåningsgrad om 68 procent. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetägande bolaget uppgår till cirka 72,4 miljoner kronor. Av den totala köpeskillingen ska preliminärt cirka (i) 15,5 miljoner kronor erläggas kontant, samt (ii) 19,7 miljoner kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 4 kronor per stamaktie. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Avtalet innehåller vidare en överlåtelsebegränsning (s.k. lock-up) genom vilken säljaren på vissa villkor åtar sig att under en period om sex månader från tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade aktier och under nästföljande sex månader inte avyttra mer än 50 procent av de nyemitterade aktierna. Efter en period om totalt tolv månader från det att emissionen avseende de nyemitterade aktierna registrerats hos Bolagsverket har säljaren rätt att avyttra samtliga nyemitterade aktier. Förvärvsavtalet innehåller i övrigt garantier och villkor som får betraktas som sedvanliga i avtal av motsvarande slag.

Vinsten per stamaktie bedöms öka även beaktat den utspädning som kommer att följa av den tilltänkta nyemissionen av stamaktier till säljaren. Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som publiceras den 10 november 2017.

Catella Corporate Finance och Delphi Advokatbyrå har varit rådgivare till köparen.

Denna information lämnades till publicering kl. 16.30 den 31 oktober 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 16.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.