Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) har fattat beslut om att ingå avtal om villkorat förvärv av tre fastighetsportföljer med fastigheter i mindre och medelstora svenska städer. Förvärvet baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 845 MSEK, vilket motsvarar cirka 6 400 SEK/kvm. De fastigheter som förvärvas bedöms ge en genomsnittlig direktavkastning om 7,4 procent.

I anledning av det villkorade förvärvet har styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, även fattat beslut om en fullt garanterad nyemission av högst 800 000 preferensaktier och högst 56 666 700 stamaktier riktad till allmänheten (”Erbjudandet”) medförande en total emissionslikvid om maximalt cirka 370 MSEK. Styrelsen har därtill förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet genom nyemission av ytterligare högst 16 666 700 stamaktier för det fall överteckningsgraden i Erbjudandet enligt styrelsens bedömning motiverar detta (”Övertilldelningsoptionen”).

För mer information se www.amasten.se