Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 65 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 10,25 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,1 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 17 juni 2021. I relation till den volymvägda genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 juni 2021 motsvarar teckningskursen en rabatt om 1,8 procent.  I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 8,11 kronor per den 31 mars 2021 motsvarar teckningskursen en premie om 26,4 procent. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 666 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Phoenix Insurance, Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Likviden från Nyemissionen avses användas till fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket möjliggör fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt. Genom Nyemissionen utökas också Amastens institutionella ägarbas. . I syfte att underlätta leverans av aktier i Nyemissionen kommer en av Bolagets större aktieägare låna ut aktier till ABG Sundal Collier AB. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Amasten ökar från 682 149 490 till 747 149 490, fördelat på 746 349 490 stamaktier och 800 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 682 149 490 kronor till 747 149 490 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 8,7 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen och 8,7 procent baserat på antalet röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]
Mattias Lundgren, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021, kl. 22.15 CEST.
___________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Amasten i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förenade med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Amasten har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen