Styrelsen i Amasten Fastighets AB (”Amasten” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 90 miljoner stamaktier till ett pris om 7,20 kr per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,3 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 28 april 2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie om 6,71 kr per 31 mars 2020 motsvarar priset en premie om 7,3 procent. Genom Nyemissionen tillförs Amasten 648 mkr före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella investerare, däribland Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, ICA-handlarnas Förbund, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Eiendom och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare. Likviden från Nyemissionen avses användas för att delfinansiera ett förvärv av en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 1 500 mkr. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att fullborda förvärvet och att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Amasten ökar med 90 000 000, från 456 922 608 till 546 922 608. Aktiekapitalet ökar med 90 000 000 kr, från 456 922 608 kr till 546 922 608 kr. Nyemissionen medför en utspädning om 16,5 procent baserat på det totala antalet aktier i Amasten efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen var ABG Sundal Collier finansiell rådgivare och sole bookrunner. Advokatfirman Glimstedt var legal rådgivare åt Bolaget och Advokatfirman Vinge var legal rådgivare åt ABG Sundal Collier.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 22:45 CET.
 

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].