Amasten Holding AB (publ), har den 22 december ingått avtal om att förvärva ett bostadsbestånd i centrala Härnösand. Säljare är City-Fastigheter i Umeå Invest AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor. Det motsvarar det av oberoende värderare bedömda marknadsvärdet. Transaktionen är villkorad av slutligt kreditgodkännande. Tillträde beräknas kunna ske senast i mitten av första kvartalet.

”Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 82 procent bostäder, med en bedömd direktavkastning på 6 procent, och förstärker vår närvaro i Härnösand och förvaltningsregion Norr. Förvärvet är också i linje med vårt fokus på stabila orter med pendlingsavstånd till regionala tillväxtmotorer som exempelvis Sundsvall. Det är ett bra bostadsbestånd med åtråvärda lägenheter utan vakanser. Det finns dessutom goda förutsättningar att förädla fastigheterna ytterligare med avseende på hyresnivåer och därmed fastighetsvärden. Genom förvärvet bibehåller vi även vårt fokus på att Amasten som helhet skall innehålla två tredjedelar bostäder”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning kommer att erläggas via lån, kontant betalning och en liten del i form av nyemitterade stamaktier i Amasten som emitteras till säljaren. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

”Det är glädjande att säljaren vill bli aktieägare och tillsammans med övriga ägare vara med att utveckla Amasten. Vårt tillväxtmål är att nå ett fastighetsvärde om minst fyra miljarder kronor inom en treårsperiod, och vi ser bland annat fler intressanta investeringsmöjligheter i regionen. ”, avslutar David Dahlgren.

Förvärvat fastighetsbestånd

Förvärvat bestånd omfattar cirka 19 500 kvadratmeter och utgörs av sju fastigheter i centrala Härnösand. De uthyrningsbara areorna utgörs av 82 procent bostäder, 8 procent butiker och 10 procent blandade ytor. Vakansgraden uppgår till låga 2 procent. Direktavkastningen bedöms uppgå till 6 procent.

Fastigheternas befintliga lån kommer att refinansieras med nya lån och bedöms motsvara en belåningsgrad om 70 procent relativt aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i den fastighetsägande koncernen uppgår till totalt cirka 58 000 000 kronor. Av den totala köpeskillingen ska preliminärt cirka (i) 54 000 000 erläggas kontant, samt (ii) 4 000 000 kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 3,50 kronor per stamaktie. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Avtalet innehåller vidare en överlåtelsebegräsning (s.k. lock-up) genom vilken säljaren på vissa villkor åtar sig att under en period om sex månader från tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade aktier och under nästföljande sex månader inte avyttra mer än 50 procent av de nyemitterade aktierna. Efter en period om totalt tolv månader från det att emissionen avseende de nyemitterade aktierna registrerats hos Bolagsverket har Säljaren rätt att avyttra samtliga nyemitterade aktier. Förvärvsavtalet innehåller i övrigt garantier och villkor som får betraktas som sedvanliga i avtal av motsvarande slag.

Vinsten per stamaktie bedöms öka även beaktat den utspädning som kommer att följa av den tilltänkta nyemissionen av stamaktier till säljarna. Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras när finansieringsvillkoret uppfyllts och tillträdesdatum har fastställts.

Denna information lämnades till publicering kl. 13.00 den 22 december 2015.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: 46 (0)70‐287 64 02, [email protected]