Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har den 13 maj 2016 ingått avtal om förvärv av Härnökusten, ett bostadsbestånd i centrala Härnösand. Säljare är Ådalskonsult AB och Autograf Handelshus Anders Johansson AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 95 miljoner kronor. Det motsvarar det av oberoende värderare bedömda marknadsvärdet. Transaktionen är villkorad av slutligt kreditgodkännande. Tillträde planeras till 31 maj 2016.

”Beståndet ligger i utmärkt läge och omfattar 86 procent bostäder, med en bedömd direktavkastning strax över 6 procent. Det befäster vår närvaro i Härnösand och förvaltningsregion Norr. Vi ser ytterligare intressanta investeringsmöjligheter och detta förvärv är ett steg mot att växa vidare i regionen. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan vakanser. Genom vår tydliga etablering på orten finns det nu dessutom goda förutsättningar att finna ännu bättre skalfördelar och förbättra förvaltningen samt fastigheterna ytterligare. Genom förvärvet tydliggör vi även vårt fokus på stabila orter med pendlingsavstånd till regionala tillväxtmotorer.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning erläggs genom lån och kontant betalning. Tillträde planeras till 31 maj 2016. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvat fastighetsbestånd

Portföljen omfattar 10 337 kvadratmeter och utgörs av tio fastigheter i centrala Härnösand med ett sammanlagt hyresvärde om 10,3 miljoner kronor per år. De uthyrningsbara areorna utgörs av 137 lägenheter och en kommersiell lokal som är uthyrd till Loomis med ett hyresvärde om 1,6 miljoner kronor per år och en återstående löptid på tre år. Beståndets yta uppdelas på 86 procent bostadsyta och 14 procent lokalyta. Nuvarande beläggningsgraden uppgår till 100 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 6,1 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån på beståndet kommer att refinansieras med nya lån och bedöms motsvara en belåningsgrad om cirka 70 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i den fastighetsägande koncernen uppgår till totalt cirka 38,6 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till 850 tusen kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras när finansieringsvillkoret uppfyllts och tillträdesdatum har fastställts.

Denna information lämnades till publicering kl. 08.00 den 16 maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.