Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har per 1 juli tillträtt det fastighetsbestånd i Ronneby som pressmeddelades den 2 juli och höjer därför prognosen avseende förvaltningsresultatet för 2015 med 5 procent till 54 miljoner kronor. Samtidigt bedöms vinsten per stamaktie efter värdeförändringar öka med 9 procent till 0,39 kr.

Höjd resultatprognos

Amastens resultatprognos för helåret revideras upp med 6,5 miljoner kronor (4 procent) till 159 miljoner kronor avseende omsättning och med 2,5 miljoner kronor (5 procent), avseende förvaltningsresultat. Den del av förvaltningsresultatet som är hänförligt till stamaktieägarna ökar med 7 procent.

Periodens totalresultat efter skatt bedöms öka med 8 procent till 54 miljoner kronor, vilket innebär att det prognosticerade resultatet hänförligt till stamaktieägarna efter utdelning på preferensaktierna ökar med 12 procent.

Bidraget från förvärvet i Ronneby omfattar endast andra halvåret. I den reviderade resultatprognosen avseende 2015 har beaktats att fastigheten i Borlänge sålts med vinst under andra kvartalet. Dock medför försäljningen ett något lägre förvaltningsresultat för året än om fastigheten hade varit kvar i portföljen. Drift- och underhållskostnaderna justerats upp något avseende den övriga beståndet, exklusive Ronneby.

Förändring av antalet utestående stamaktier och aktiekapitalet

Som omnämnts i tidigare pressmeddelanden kommer del av köpeskillingen, 25 miljoner kronor, för det fastighetsägande bolaget i Ronneby att erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten med en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor per stamaktie. Det motsvarar en ökning med 7 692 308 stamaktier (5,1 procent), till 106 535 611 från det aktuella antalet registrerade stamaktier om 98 843 303.

Före emissionen uppgår aktiekapitalet till 99 643 303, fördelat på 98 843 303 stamaktier av serie A och 800 000 preferensaktier av serie B. Efter emissionen ökar aktiekapitalet med motsvarande antal stamaktier, 7 692 308 kronor, då kvotvärdet per aktie uppgår till 1 krona per aktie. Därefter kommer antalet stamaktier uppgå till 106 535 611. Aktiekapitalet skulle således därefter uppgå till 107 341 611.

Emissionen av aktier till säljarna av Ronnebyportföljen är villkorad av att bolagsstämmans beslut om emissionsbemyndigande från den 23 juni har registrerats hos Bolagsverket. Emissionen av aktierna beräknas kunna ske under tredje kvartalet och kommer att meddelas när så har skett.

Denna information lämnades till publicering kl. 16:30 den 3 juli 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se