Amasten Holding AB byter Certified Adviser på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (www.fnca.se) påbörjar sitt åtagande från och med den 1 juli 2016. FNCA efterträder Mangold Fondkommission AB.

”Vi har varit mycket nöjda med Mangolds arbete som Certified Adviser och vill tacka för ett gott samarbete. Som del i vårt arbete inför ansökan om börsnotering på Nasdaqs huvudlista under 2017 har vi dock engagerat FNCA som rådgivare i förberedelsearbetet. Därför är det naturligt att fördjupa samarbetet till att även omfatta Certified Adviser.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Amasten har även avslutat avtalet med Mangold som likviditetsgarant för Amastens stamaktie. Detta mot bakgrund av att Bolaget anser att den dagliga genomsnittliga omsättningen i aktien beräknas vara god nog utan en likviditetsgarant.

Denna information lämnades till publicering kl. 08.00 den 29 juni 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.