Årets första kvartal i korta drag;

  •  Periodens hyresintäkter uppgick till 6 460 Tkr
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 566 Tkr, varav omstruktureringskostnader belastade resultatet med 4 367 Tkr
  •  Dotterbolagens samlade driftsöverskott uppgick till 2 583 Tkr
  •  Eget kapital per aktie uppgick till 5,59 kr per aktie
             

Perioden präglas av konsolidering och anpassning av verksamheten till börsklimatet samt höga kostnader till följd av den riktade nyemission som genomfördes i januari för att förvärva Amasten Bostäder AB.

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på bolagets hemsida, www.amasten.se
      

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Melin, VD i Amasten Holding AB (publ), +46 20 210 575,
[email protected]
eller
Jan Rynning, Ordförande i Amasten Holding AB (publ), + 46 70 351 00 05
[email protected]

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se.