Januari – September i korta drag;

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 19 192 Tkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 000 Tkr, varav omstruktureringskostnader belastade resultatet med 4 367 Tkr
  • Dotterbolagens samlade driftsöverskott uppgick till 9 053 Tkr
  • Eget kapital per aktie uppgick till 5,59 kronor per aktie
       

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på bolagets hemsida, www.amasten.se

    
     

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Melin, VD i Amasten Holding AB (publ), +46 20 210 575, [email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Amasten Holding AB (publ), +46 70 351 00 05, [email protected]

_____________________________________________________________

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.

Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se