Amasten Holding AB (publ) offentliggjorde den 26 augusti 2016 att bolaget beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 175 miljoner kronor inom rambeloppet om 500 miljoner kronor för bolagets icke säkerställda obligationer (ISIN: SE0008135354). Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall 2 juni 2019.

Amasten har ansökt om notering av obligationerna på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 27 oktober 2016.

Med anledning av detta har Amasten upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Amastens (www.amasten.se) webbplatser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Amasten Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 klockan 17.30 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 66 17, [email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden  AB,
telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se.