Amasten Holding AB (publ) offentliggjorde den 30 maj 2016 att bolaget beslutat att emittera icke säkerställa obligationer om 150 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall 2 juni 2019.

Amasten har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 14 juli 2016.

Med anledning av detta har Amasten upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Amastens (www.amasten.se) webbplatser.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 12 juli 2016 kl. 17.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden  AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.