Amasten Holding AB (publ) publicerar idag 25 februari bokslutskommuniké för 2015. Rapporten samt tillhörande presentation finns att ladda ner i sin helhet på www.amasten.se.

Helåret januari – december 2015:

 • Hyresintäkterna ökade till 169,1 mkr (88,4).
 • Driftsöverskottet ökade till 79,4 mkr (38,9).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 25,9 mkr (2,6)
 • Periodens resultat uppgick till 66,4 mkr (38,9)
 • Substansvärdet per stamaktie uppgick per bokslutsdagen till 3,92 kr/stamaktie

Kvartalet oktober – december 2015:

 • Hyresintäkterna ökade till 52,9 mkr (35,7).
 • Driftsöverskottet ökade till 23,7 mkr (12,8).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 5,9 mkr (-1,2)
 • Periodens resultat uppgick till 23,4 mkr (10,0)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

 • Tidigare meddelat förvärv av fastighetsbestånden i Sala, Strängnäs och Skinnskatteberg tillträddes. 
 • Avtal om förvärv av bostadsbestånd i Härnösand till ett fastighetsvärde om 140 mkr slöts.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Avtal har tecknats angående försäljning av två fastigheter i Skärblacka till ett värde om 11,5 mkr. 
 • Avtal har tecknats angående försäljning av tre fastigheter i Landskrona till ett värde om 9,4 mkr. 
Perioden i korthet, mkr Okt-Dec  2015 Jan-Dec  2015 Nyckeltal i urval 31 Dec 2015
Hyresintäkter, mkr 52,9 169,1 Substansvärde/stamaktie, kr 3,92 kr
Driftsöverskott, mkr 23,7 79,4 Eget kapital/stamaktie, kr 3,67 kr
Resultat före skatt, mkr 33,1 85,5 Fastighetsvärde 1 973 mkr
Förvaltningsresultat, mkr 5,9 25,9 Belåningsgrad 58 %
Värdeförändringar fastigheter, mkr 27,0 58,1 Belåningsgrad fastigheter 60 %
Periodens resultat, mkr 23,4 66,4 Soliditet 37 %
Resultat per stamaktie, kr 0,13 0,44 Uthyrning inkl garantier 96 %

”Under 2015 växte Amastens portfölj med 54 procent och nådde det första etappmålet om ett
portföljvärde om 2 miljarder kronor. Intäkterna har ökat kvartal för kvartal. En stark organisation
har byggts upp för att på bästa sätt förvalta, förädla och bygga portföljen ytterligare.
Vi står därför väl rustade för att nå målet att bli dubbelt så stora de kommande åren. Vi förbereder
oss nu för att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista om något år.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Denna information lämnades till publicering kl. 08.00 den 25 februari 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.