Amasten Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2016, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Kvartalet oktober – december 2016

• Hyresintäkterna ökade till 69,3 mkr (52,9).

• Driftsöverskottet ökade till 33,1 mkr (23,7).

• Förvaltningsresultatet ökade till 6,2 mkr (5,9).

• Periodens resultat ökade till 46,4 mkr (23,4).

• Resultat per stamaktie ökade till 0,28 kr (0,13).

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 4,87 kr (3,92 kr), en ökning med 24 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol.

• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 5,5 procent under fjärde kvartalet och överskottsgraden var 48 procent.

• Orealiserade värdeförändringar ökade till (59,7) mkr (27,0).

Perioden januari – december 2016

• Hyresintäkterna ökade till 246,1 mkr (169,1).

• Driftsöverskottet ökade till 126,5 mkr (79,4).

• Förvaltningsresultatet ökade till 38,7 mkr (25,9).

• Periodens resultat ökade till 132,4 mkr (66,4).

• Resultat per stamaktie ökade till 0,78 kr (0,44).

• Orealiserade värdeförändringar ökade till (129,1) mkr (58,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

• Amasten ingick avtal tillträdde förvärv av en fastighet i Härnösand om 12,25 mkr med handel och viss del bostäder.

• Amasten ansökte om notering av tidigare upptaget obligationslån på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdag var den 27 oktober 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 10 februari ingick Amasten ett förvärvsavtal avseende en fastighetsportfölj i Finspång. Fastigheternas förvärvas för ett totalt värde om 177,5 mkr. Totalt inrymmer fastigheterna

215 lägenheter och har en uthyrbar area om 16 351 kvm. Fastigheterna förväntas tillträdas under andra kvartalet.

Perioden i korthet, mkr Okt-dec 2016 Okt-dec 2015 Nyckeltal i urval 31 december 2016
Hyresintäkter 69,3 52,9 Substansvärde/stamaktie, kr 4,87 kr
Driftsöverskott 33,1 23,7 Eget kapital/stamaktie, kr 4,39 kr
Finansnetto -14,3 -7,7 Fastighetsvärde 2539 mkr
Förvaltningsresultat 6,2 5,9 Belåningsgrad 64 %
Värdeförändringar fastigheter 59,4 27,0 Belåningsgrad fastigheter 69 %
Periodens resultat 46,4 23,4 Soliditet 31 %
Resultat per stamaktie, kr 0,28 0,13 Ekonomisk uthyrningsgrad 93 %

Kommentarer avseende helåret 2016

”Amasten utvecklades väl under 2016. Vi har haft en fortsatt tillväxtagenda, där vi genom förvärv, geografisk renodling och höjd renoveringstakt förädlat beståndet ytterligare. Amasten gynnades också av en stark efterfrågan på både bostäder och fastighetsinvesteringar.”

”Totalt växte portföljvärdet med 29 procent under förra året, främst till följd av utökade bostadsbestånd i Härnösand och Ronneby men också genom god värdetillväxt i portföljen som helhet.”

”Under året har vi höjt renoveringstakten och kvartal för kvartal ökat antalet renoverade lägenheter som hyrs ut till högre hyra. Vi har som en följd av renoveringarna minskat de antal bostäder som var vakanta vid förvärv.”

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar för helåret 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)733-49 66 17, [email protected] 

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 16 februari 2017.
__________________________________________________________________________________ 

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.