Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-september 2015, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Nyckeltal och väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet

 • Substansvärdet per stamaktie ökade till 3,80 kr
 • Tillträde avseende två fastighetsbestånd till ett värde om 357 mkr
 • Förvärvsavtal tecknades i juli för ett ytterligare fastighetsbestånd till ett värde om 291 mkr som tillträddes den 1 oktober
 • Bolagets resultatprognos för 2015 har justerats upp till följd av värdeökningar
 • Nytt tillväxtmål att nå ett fastighetsvärde om minst fyra miljarder kr inom en treårsperiod

Kvartalet juli – september 2015

 • Hyresintäkterna ökade till 41,3 mkr (35,3).
 • Driftsöverskottet ökade till 22,1 mkr (17,8).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 8,7 mkr (6,4).
 • Periodens resultat uppgick till 13,5 mkr (4,7).

Delårsperioden januari – september 2015

 • Hyresintäkterna ökade till 116,2 mkr (52,7).
 • Driftsöverskottet ökade till 55,7 mkr (26,1).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 19,9 mkr (3,8).
 • Periodens resultat ökade till 43,0 mkr (26,3).
Kvartalet i korthet Jul –Sep  2015 Jul –Sep  2014 Nyckeltal i urval 30 Sep 2015
Hyresintäkter, mkr 41,3 35,3 Substansvärde/stamaktie, kr 3,80 kr
Driftsöverskott, mkr 22,1 17,8 Eget kapital/stamaktie, kr 3,59 kr
Resultat före skatt, mkr 16,8 6,4 Fastighetsvärde 1 653 mkr
Förvaltningsresultat, mkr 8,7 6,4 Belåningsgrad 57 %
Värdeförändringar fastigheter, mkr 8,2 0,0 Belåningsgrad fastigheter 59 %
Periodens resultat, mkr 13,5 4,7 Soliditet 37 %
Resultat per stamaktie, kr 0,08 0,01 Uthyrning inkl garantier 95 %

Kommentarer avseende delårsrapporten

Tredje kvartalet var en fortsatt intensiv period för Amasten där vi tillträdde de nya förvärven i Ronneby, Timrå och Falun. I början av fjärde kvartalet tillträdde vi även vårt förvärv i västra Mälardalen. Amasten är nu närmare 60 procent större än för ett år sedan med högre och mer stabil intjäning. Tredje kvartalets förvaltningsresultat var bolagets högsta någonsin för ett enskilt kvartal och ökade med 14% jämfört med andra kvartalet och 36% jämfört med tredje kvartalet i fjol”, säger David Dahlgren, VD Amasten

Denna information lämnades till publicering kl. 08:00 den 20 november 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se