Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tecknat avtal om förvärv samt tillträtt två fastigheter med långt hyresavtal i Åstorp. Säljare är Aktiebolaget Fastator (publ) genom bolag. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 50,5 miljoner kronor.

”De två kommersiella fastigheterna har ett långt hyresavtal med en stark hyresgäst till 2029 och kompletterar det befintliga förvaltningsbeståndet runt Helsingborg mycket väl. I stor utsträckning liknar investeringen en bostadsinvestering med låg risk och ytterst stabilt kassaflöde. Det befintliga bostadsbeståndet i region Syd drar fördel av denna diversifiering och vi uppnår högre direktavkastning i regionen genom att addera dessa fastigheter. Fastigheterna har en bedömd direktavkastning om 7,3 procent som kan jämföras med 5,1 procent direktavkastning i Q1 för Amastens totala bestånd. Genom att utöka beståndet i region Syd och lyfta kassaflödet får vi bättre möjligheter att utveckla hela regionen ytterligare inom det löpande kassaflödet.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning har erlagts genom lån och kontant betalning. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

Fastigheterna Axeln 7 & 8 omfattar 8 344 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 3,5 miljoner kronor per år. Samtlig area hyrs av Eson Pac Sweden AB, ett emballage- och förpackningsbolag, och har en återstående löptid om 13 år. Beståndets yta uppdelas på 77 procent lager- och tillverkningslokaler samt 23 procent kontorslokaler. Nuvarande beläggningsgraden uppgår till 100 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 7,3 procent efter avdrag för latent skatt.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån har tagits över och motsvarar en belåningsgrad om cirka 54 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt cirka 19,4 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 4,0 miljoner kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet 2016 som publiceras den 19 augusti.

Denna information lämnades till publicering kl. 16.15 den 15 juni 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.