Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tecknat avtal om och tillträtt två bostadsfastigheter i Skövde. Portföljen utgörs till 100 procent av bostäder och säljarna är JVD Partner AB och Rånes Fastigheter AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor. 

”Skövde är en tillväxtort och de är i sådana orter Amasten vill verka i framtiden.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

Fastigheterna omfattar 5 807 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 5,9 miljoner kronor per år. De uthyrningsbara areorna utgörs av 84 lägenheter, samtliga fullt uthyrda. Den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 5,0 procent. 

Närmare om förvärvsavtalet

Belåningsgraden bedöms motsvara cirka 70 procent av aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 22,7 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till 2 miljoner kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet. Tillträde är tänkt att ske innan årsskiftet och Amastens intjäningsförmåga kommer följaktligen att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som publiceras den 10 nov 2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 14.45 den 16 okt 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.