Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tecknat avtal om förvärv av ett centralt beläget fastighetsbestånd i Ronneby. Säljare är Havsklippan Invest AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 186 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av slutligt kreditgodkännande och tillträdet är beräknat att ske i mitten av tredje kvartalet.

”Vi förvärvar bostadsfastigheter i bästa läge och utökar vårt bestånd i Ronneby vilket också skapar grund för effektivare förvaltning. Med förvärvet omfattar Amasten bestånd i Blekinge drygt 900 bostäder inom 45 minuters resväg. Bostäderna har hög standard och är i gott tekniskt skick med en bedömd direktavkastning om 5,6 procent. Bland lokalhyresgästerna återfinns bland annat Arbetsförmedlingen, Swedbank och Handelsbanken.

Både Ronneby och Blekinge som helhet har en stark utveckling och Amasten ser fram emot ytterligare förvärv i regionen. Förvärvet är också ett steg mot att växa vidare och fortsätta mot vårt utsatta mål om att nå ett fastighetsbestånd om 4 miljarder kronor inom 3 år. Amastens fastighetsbestånd ökar genom detta förvärv med 9 procent i värde i jämförelse med beståndets storlek under första kvartalet.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning erläggs genom lån och kontant betalning. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

Portföljen omfattar 19 889 kvadratmeter och utgörs av 13 centralt belägna bostadsfastigheter om 18 244 kvadratmeter, varav ett antal fastigheter har butiker i bottenplan. I portföljen ingår även en mindre kontors- och lättindustrifastighet om 1 645 kvadratmeter. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 19,0 miljoner kronor per år. Hyresintäkterna utgörs till 72 procent av bostäder och 28 procent av lokaler. De tre största lokalhyresgästerna representeras av Arbetsförmedlingen, Swedbank och Handelsbanken som tillsammans utgör drygt hälften av lokalhyresintäkterna. Beståndet har inga vakanser och direktavkastningen bedöms uppgå till 5,6 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån kommer refinansieras med nya lån och bedöms motsvara en belåningsgrad om cirka 70 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 94,7 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras när finansieringsvillkoret uppfyllts och tillträdesdatum har fastställts.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 12.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden  AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.