Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tecknat avtal om förvärv av två bostadsfastigheter i Finspång. Fastigheterna Intendenten 1 och Väktaren 1 utgörs till 94 procent av bostäder och är belägna i ett attraktivt bostadsområde i Finspång. Säljare är Limhamnshus Förvaltning AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 177,5 miljoner kronor. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 7,75 miljoner kronor. Tillträde är beräknat att ske under april månad.

”Vi förvärvar två bostadsfastigheter med 215 lägenheter i bästa läge och utökar vårt bestånd i Finspång. Fastigheterna kompletterar befintligt bestånd på orten på ett perfekt sätt. Med förvärvet omfattar Amastens bestånd drygt 900 bostäder i Finspång, alla inom promenadavstånd från Finspångs stadskärna. Bostäderna har hög standard och är i gott tekniskt skick med en bedömd direktavkastning om 5,5 procent. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter utan bostadsvakans. Genom vår tydliga etablering på orten ger förvärvet ännu bättre skalfördelar.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

Fastigheterna Intendenten 1 och Väktaren 1 omfattar 16 351 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 16,4 miljoner kronor per år och en aktuell hyra om 16,2 mkr under 2017. De uthyrningsbara areorna utgörs av 215 lägenheter och ett mindre antal kommersiella lokaler. Fastigheternas yta uppdelas på 94 procent bostadsyta och 6 procent lokalyta. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår till cirka 97 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 5,5 procent. 

Närmare om förvärvsavtalet

Belåningsgraden bedöms motsvara cirka 65 procent av aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i den fastighetsägande koncernen uppgår till totalt cirka 128 miljoner kronor och ska erläggas kontant.  Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 7,75 miljoner kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet. Tillträde är tänkt att ske under april månad och Amastens intjäningsförmåga kommer följaktligen att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2017 som publiceras den 12 maj 2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 17.15 den 9 februari 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 17.15 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.